×
facebook instagram

Rad Tracks Sp. z o.o. 

realizuje projekt o nr POIR.02.03.02-28-0002/20

pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnej substancji wykorzystywanej do stabilizacji gleby” o nr POIR.02.03.02-28-0002/20

Projekt współfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Priorytetowym celem realizacji przedsięwzięcia jest wzrost innowacyjności, a co za tym idzie konkurencyjności firmy RAD TRACKS na rynku krajowym.


Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej, biodegradowalnej substancji wykorzystywanej do stabilizacji gleby, w tym m.in. piasku, gliny i kruszywa, a także do kontroli erozji i tłumienia pyłu. W ten sposób zabezpieczone zostaną elementy budowanej infrastruktury, a także nastąpi eliminacja m.in. kurzu, pylenia. 


Nowy produkt zostanie wykorzystany do budowy infrastruktury ekstremalnej np. pumptrack, skatepark i trasy leśne. Ponadto, substancja może być zastosowana jako alternatywa do konserwacji dróg oraz do wykonawstwa dróg tymczasowych, dojazdowych, utwardzania placów budowy itp.


Zamierzamy wykorzystać wyniki badań we własnej działalności poprzez dostarczenie klientom konkurencyjnej usługi budowy obiektów małej infrastruktury rekreacyjnej oraz wykonawstwa tymczasowych dróg dojazdowych, leśnych, placów budowy itd., spełniając ich potrzeby. Wartość projektu netto: 398 640,00 PLN

Dofinansowanie projektu netto z UE: 338 844, 00 PLN